Over CAD

Delen:

 

De CAD Limburg hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en wil hierover transparant communiceren. Via deze privacyverklaring wil de CAD Limburg cliënten informeren over welke persoonsgegevens er worden verzameld en waarom, hoe deze gebruikt worden en hoe hiermee wordt omgegaan. 

 

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect toelaten om jou als persoon te identificeren (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,…).

 

Begeleiding of behandeling bij de CAD Limburg

Een cliënt is in principe niet verplicht om persoonsgegevens mee te delen (uitgezonderd de medewerkingsplicht in zorgrelaties of in het kader van een bijzonder regime). Deze gegevens zijn echter wel een zeer belangrijk instrument bij het uitvoeren van de begeleiding of behandeling.

 

Welke gegevens houden we wij?

Als je je aanmeldt bij de CAD Limburg houden we administratieve, sociale en (para)medische gegevens bij die noodzakelijk zijn voor diagnose, verstrekken van gezondheidszorg, dienstverlening en facturatie. Persoonsgegevens verkregen via online aanmeldformulieren worden per e-mail onmiddellijk doorgezonden naar de onthaalmedewerkers van de CAD Limburg.

 • Geboortedatum
 • Naam en voornaam
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Land van herkomst
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Officiële en feitelijke verblijfplaats
 • Leefsituatie
 • Werksituatie of gegevens school
 • Burgerlijke staat (enkel bij volwassenen)
 • Opleidingsniveau en onderwijsfase
 • Hoofdberoep en inkomsten (enkel bij volwassenen)
 • Medicatie
 • Andere betrokken hulpverlening
 • Gegevens vader en moeder + eventuele nieuwe partners (enkel bij kinderen)

Tijdens de verdere begeleiding of behandeling wordt het dossier verder aangevuld en geactualiseerd.

 

Hoe gebruiken we je gegevens?

Gegevens van cliënten worden door de CAD Limburg op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de geldende regelgeving verwerkt en bewaard.

De CAD Limburg verwerkt de persoonsgegevens enkel in functie van diagnostiek, begeleiding en behandeling van cliënten en de daaraan ondersteunende diensten. Zij verzamelt ook niet meer gegevens dan in het kader van de behandeling strikt noodzakelijk is. (verwerkingsdoeleinden)

De verwerking van persoonsgegevens is enerzijds noodzakelijk in functie van het individueel belang (m.n. diagnostiek, begeleiding en behandeling). Anderzijds is de verwerking ook noodzakelijk in functie van het algemeen belang (verscheidene wettelijke bepalingen en overeenkomsten met de overheid vereisen het verwerken van bepaalde gegevens). (rechtsgrond).

Recht op informatie

De CAD Limburg heeft een informatieplicht: De CAD Limburg licht de cliënt op duidelijke wijze in over de voorgestelde behandeling of begeleiding en de daaruit voortkomende ontwikkelingen. De CAD Limburg beschikt over een website waarop de privacyverklaring terug te vinden is. Daarnaast informeert de CAD Limburg zijn cliënten via een informatiebrochure. In deze brochure is o.m. beknopte informatie terug te vinden over persoonsgegevens, klachtenprocedure en relevante contactgegevens.    

 

Recht op inzage, afschrift

Cliënten van de CAD Limburg hebben het recht op inzage of een afschrift van hun dossier conform de wet op patiëntenrechten.  De aanvraag tot inzage of afschrift gebeurt via een standaard formulier.

 

Recht op verbetering of aanvulling

Een cliënt heeft correctierecht voor zover het niet over gezondheidsgegevens gaat. Een cliënt kan verzoeken zijn eigen gegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de CAD Limburg onjuist, onvolledig of niet ter zake. De CAD Limburg is niet verplicht om in te gaan op de vraag indien de gegevens het resultaat zijn van een professionele beoordeling.

 

Recht op gegevenswissing

De uitoefening van het recht op gegevenswissing is binnen de CAD Limburg zeer beperkt gezien een CGG en/of MSOC dossier in zijn geheel wettelijk gezien wordt als een medisch dossier (met een verplichte bewaartermijn van 30 jaar). De gesprekken die via de tweedelijnschattool SIT worden gevoerd blijven maximaal 1 maand bewaard binnen SIT. Zo heeft de hulpverlener voldoende tijd om een verslag of samenvatting van het gesprek in uw dossier te zetten.Een cliënt heeft recht om de wissing van de persoonsgegevens te vragen die geen deel uitmaken van zijn medisch dossier en/of die op een onrechtmatige manier verkregen zijn.

 

Recht om klacht in te dienen

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens niet is nageleefd door de CAD Limburg, heeft die steeds het recht om klacht in te dienen. Dit kan bij de verwerkingsverantwoordelijke van de CAD Limburg (zie contactpersonen) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Verstrekken van informatie aan derden

Cijferanalyse door de overheid

CGG zijn verplicht om tweemaal per jaar geanonimiseerde registratiegegevens te bezorgen aan de overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid). Het agentschap gebruikt deze gegevens om jaarrapporten op te stellen en indicatoren te berekenen. https://www.zorg-en-gezondheid.be 

Het MSOC is eveneens verplicht om registratiegegevens te bezorgen aan de overheid (RIZIV).

 

Zorginhoudelijke inspecties

Verder laat het mozaïekdecreet van 25 juli 2016 toe dat personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die door de Vlaamse Regering belast zijn met het toezicht op de naleving van de regelgeving in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid het recht hebben om, voor de uitoefening van die toezichtsopdracht, inzage te vorderen van alle noodzakelijke documenten en informatiedragers, met inbegrip van documenten en informatiedragers die persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, bevatten. https://www.departementwvg.be/zorginspectie

Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg

In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen enkel persoonsgegevens gebruikt worden indien de cliënt hiervoor toestemming geeft.

In het kader van kwaliteitszorg voeren we regelmatig metingen uit, nemen wij deel aan studies en maken we rapportages op. Hierbij maken we enkel gebruik van geanonimiseerde gegevens.

Betrokken hulpverleners

Bij aanvang van de begeleiding/behandeling wordt gevraagd om via een toestemmingsverklaring aan te geven met welke hulpverleners er informatie mag uitgewisseld worden. Deze verklaring kan op elk moment worden ingetrokken of aangepast.

 

Technische en organisatorische maatregelen

De CAD Limburg waarborgt de privacy van cliënten bij de opslag en het gebruik van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Daartoe neemt De CAD Limburg passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van vertrouwelijke cliëntgegevens.

Wij werken met een elektronisch patiëntendossier (EPD) en een MSOC-registratiesysteem,  softwaretoepassingen waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. De hulpverleners en administratieve medewerkers binnen het team en de vestiging hebben toegang tot die gegevens. Hulpverleners van andere teams hebben geen toegang tot uw dossiergegevens, tenzij u hier uitzonderlijk en in overleg met de hulpverlener uitdrukkelijk toestemming voor verleent. Zij kunnen wel zien of er een dossier is (geweest) van u in een ander team.

 

Beroepsgeheim

Persoonsgegevens zijn beschermd door het beroepsgeheim. Elke medewerker is hieraan gebonden voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999). Persoonsgegevens kunnen bijgevolg slechts onder zeer strikte voorwaarden worden doorgegeven. In dat kader worden de gegevens mogelijk gedeeld met:

 • Het administratief personeel dat noodzakelijk is om de doeleinden van de verwerking te bereiken;
 • De directeur van de CAD Limburg, die toegang heeft tot alle dossiers vanwege de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid;
 • Andere zorgverleners, binnen de voorwaarden van het gedeeld beroepsgeheim;
 • Indien de betrokkene zich in een bijzonder wettelijk regime zou bevinden (bv. internering), eveneens aan actoren die deel uitmaken van die regeling (bv. justitieassistenten);
 • Aan de personen voor wie de cliënt expliciet toestemming verleent;
 • De overheid, indien hiervoor een regelgevende basis is.

 

Wijzigingen

De CAD Limburg kan deze privacyverklaring op elk moment aanpassen (bv. in het kader van veranderingen binnen de organisatie of geldende wetgeving). Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook getoetst aan de huidige regelgeving. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt en gelden vanaf het moment dat ze bekend gemaakt worden.

 

Contactpersonen

Voor de uitoefening van zijn rechten kan een cliënt, kosteloos en tegen ontvangstbevestiging, een verzoek indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke of de functionaris voor gegevensbescherming (DPO): Larissa Meyskens en Maximiliane Verlaak.

Verwerkingsverantwoordelijke

CAD Limburg vzw
Salvatorstraat 25
3500 Hasselt
Tel. 011/27.42.98
Ondernemingsnummer 0410.114.812
i1063364064n1848478324f947615377o1052029508@772041860c546786247a1463710906d1084618135l427243778i991649296m454119004b1269432006u1215438890r52144161g341424522.834153151b265617316e1053983351

De personen die namens de verwerkingsverantwoordelijke optreden, zijn Geert Vanham, directeur CAD Limburg en Roger Hamael voorzitter Raad van Bestuur van CAD Limburg vzw.

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Larissa Meyskens: l.meuskens at groepLITP.be

Maximiliane Verlaak: maximiliane at vzwbasis.be