Preventie

Delen:

Vroeginterventie

vroeginterventie

Informatie

Heel wat jongeren experimenteren met alcohol en andere drugs. Voor sommigen leidt dit tot problemen. Niet alleen hun functioneren op school maar ook hun gezondheid kan hierdoor negatief beïnvloed worden.
Voor deze jonge gebruikers werd het programma ‘vroeginterventie' ontwikkeld in samenwerking met Katarsis vzw en Ligant (netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren in Limburg).

Doelstelling

Vroeginterventie heeft als doel om vroegtijdig in te grijpen. Best op het moment dat er van misbruik of afhankelijkheid nog geen sprake is. Vroege interventie geeft grotere perspectieven op gedragsverandering. Jongeren krijgen de mogelijkheid om in groep, samen met leeftijdsgenoten, na te denken en stil te staan bij hun druggebruik: hoe kijk ik zelf naar mijn gebruik? Wat zijn mijn mogelijkheden naar verandering toe? Welke invloed heeft mijn gebruik op mijn omgeving? Wat zijn de voor- en nadelen van mijn gebruik? Via uitwisseling en discussie kunnen jongeren komen tot nadenken, bewustwording van de betekenissen van druggebruik en de gevolgen ervan.

Voor wie?

Vroeginterventie is er voor jongeren van 14 - 24 jaar. Er is sprake van riskant of beginnend problematisch druggebruik zonder dat er sprake is van geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid. De jongere zelf of de omgeving ervaart een probleem op vlak van gebruik.

Praktisch

Vroeginterventie bestaat uit 4 groepssessies met een totaal van 10 uren (één maandagavond en drie woensdag namiddagen). Deze sessies gaan door in het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen te Hasselt.

Wanneer jongeren aangemeld worden (dit kan door de jongere zelf gebeuren maar ook door ouders, school, CLB, huisarts, instelling of anderen), wordt er binnen de twee weken een intakegesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of de jongere in aanmerking komt voor het vroeginterventieprogramma of eerder voor een individueel, intensiever hulpverleningstraject.

Meer info:

Team CONNECT