Hulpverlening

Delen:

Over hulpverlening

hulpvragen CAD

De centra voor alcohol- en andere drugproblemen (CAD) doen aan multidisciplinaire dienstverlening binnen de provincie Limburg. Multidisciplinair houdt in dat we zowel psychiatrische, psychologische als maatschappelijke zorg verlenen aan adolescenten, volwassenen en bejaarden. De CAD heeft een ambulant zorgaanbod, wat betekent dat je bij ons op consultatie kan komen en daarna terug naar huis gaat. Op onze dienst kan je niet opgenomen worden. In uitzonderlijke omstandigheden komt een hulpverlener op huisbezoek.

Voor welke problemen kan je bij ons terecht?

Problemen met:

 • alcohol
 • medicatie (kalmeermiddelen, pijnstillers, slaapmedicatie)
 • illegale drugs (cannabis, speed, cocaïne, heroïne, ...)
 • gokken en kansspelen
 • overmatig internetgebruik en gamen

Aanmelden via verwijzing of op eigen initiatief?

Beiden zijn mogelijk. Je kan naar ons verwezen worden door een arts, het CLB, een sociale dienst, een psychiatrisch ziekenhuis of een andere hulpverlener. Je kan ons ook op eigen initiatief consulteren. We verkiezen dat je jezelf telefonisch aanmeldt. Soms word je doorverbonden met een hulpverlener en volstaat informatie of consult. Zo niet, proberen we je zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek aan te bieden om je hulpvraag verder te verkennen. Je kan je anoniem aanmelden. 

Kennismakingsgesprek: Intake of adviesgesprek?

We streven ernaar om binnen de 14 dagen, nadat je met ons contact hebt opgenomen een eerste afspraak te maken.  Dit eerste gesprek is geheel vrijblijvend, maar we staan wel op je aanwezigheid. Vier werkdagen voor je effectieve afspraak word je telefonisch herinnerd aan je eerste afspraak.  

Het eerste gesprek kan verschillende doelen hebben:

 • éénmalig consult: een gesprek waarbij jouw gebruik en alle mogelijke knelpunten daarrond besproken worden en waarbij we samen antwoorden proberen te vinden op de vragen die je hebt. Je kan nadien steeds contact opnemen. 
 • éénmalig informatiegesprek: een gesprek waarbij  de hulpverlener uitleg en informatie geeft rond middelen, hun effecten en werking... . Je kan nadien steeds terug contact opnemen.
 • intakegesprek: kennismakingsgesprek met het oog op verdere begeleiding. De intake gebeurt door een hulpverlener, die zich heeft gespecialiseerd in het onthalen van een cliënt en in het in kaart brengen van verschillende levensdomeinen, waar zich mogelijks problemen voordoen. We proberen samen met jou een eerste afstemming te maken tussen jouw vragen/noden en ons aanbod. Na het intakegesprek wordt een dossier en verslag opgesteld. Jouw verhaal wordt op de teamvergadering voorgesteld en een vaste hulpverlener wordt toegewezen. Deze hulpverlener is degene met wie je verdere gesprekken zal hebben. Hij/zij zal ook contact met jou opnemen om een afspraak te maken. We beschikken over een uitgebreid therapeutisch aanbod.
 • Doorverwijzing: Indien je met jouw vragen/noden niet terecht kan op onze dienst, zoeken wij samen met jou een andere, meer gepaste weg/oplossing.

Wachttijd?

Het is mogelijk dat je soms moet wachten vooraleer je begeleiding/therapie kan starten. We proberen deze wachttijd tot een minimum te beperken. We nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op. Je kan natuurlijk tijdens deze wachttijd te alle tijde contact met ons opnemen bijvoorbeeld in een crisissituatie.

Begeleidingsgesprekken

Na het intakegesprek kom je terecht bij je persoonlijke hulpverlener. Samen met jou wordt een behandelingsplan op maat uitgestippeld en dit wordt op verschillende tijdstippen geëvalueerd. De inhoud van zo’n behandelingsplan kan in diverse settings ( als individu, als koppel, als gezin) en volgens verschillende therapeutische benaderingen ( systeemtheoretische therapie, contextuele therapie, gedragstherapie…) vorm krijgen.

De begeleider bekijkt samen met jou welke problemen je in je dagelijkse leven ervaart en probeert daar samen met jou aan te werken op jouw tempo. We proberen tevens jouw krachten optimaal te benutten. In het streven naar deze optimale zorg, kunnen wij contact opnemen met andere betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, een OCMW medewerker, enzovoort. Deze contactname gebeurt uitsluitend in samenspraak met jou en enkel wanneer jij daar toestemming voor geeft.

CAD-hulpverleners hanteren het beroepsgeheim en handelen conform de deontologische code In het kader van optimale opvolging verwijzen wij ook graag naar ons groepsaanbod . 

Wanneer je problemen hebt met heroïne, morfine en soortgelijke producten kan je in aanmerking komen voor een substitutieprogramma. Dit betekent geleidelijke afbouw van je gebruik via vervangmiddelen.
Lees meer

Hoe lang duurt een begeleiding?

De duur en de frequentie van de begeleiding zijn afhankelijk van jouw vraag en aangepast aan het behandelplan. Voorop staat steeds het streven naar zorg op maat. We evalueren op geregelde tijdstippen met jou hoe de begeleiding/ therapie loopt en of deze al dan niet verder moet worden gezet. 

Wanneer stopt de begeleiding?

In overleg met je hulpverlener kan de begeleiding/therapie worden beëindigd op het moment dat onze samenwerking niet meer noodzakelijk en/of doeltreffend is.

Hoeveel kost een begeleiding?

Onze hulpverlening is kosteloos.
Uitgezonderd:

 • Voor sommige groepen wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
 • De betaling van de doktersconsultaties wordt met de dokter geregeld. Voor de dokters-consultaties hanteren wij de RIZIV-tarieven. Een derdebetalerssyteem waarbij de kosten worden gedragen door het ziekenfonds is mogelijk.

Voor verdere informatie over de tarieven en betaling kan je terecht bij onze medewerkers.

Cliëntenfeedback

Omdat kwaliteit voor ons belangrijk is, werd in april 2016 gestart met het afnemen van feedback bij onze cliënten. We kiezen ervoor om tijdens de behandeling systematisch te vragen naar uw welbevinden en de interpersoonlijke relatie tussen u en uw hulpverlener. De resultaten van deze bevraging worden in de loop van de begeleiding samen met u besproken.

Praktisch

Voor een eerste gesprek kan je best telefonisch contact opnemen met het CAD-kantoor te Hasselt. Men zal dan een afspraak voor je plannen.

Verdere begeleidingsgesprekken kunnen eventueel plaatsvinden in één van de CAD regiokantoren. De CAD heeft regiokantoren in Tongeren, Sint-Truiden, Beringen, Maasmechelen, Lanaken, Genk en Neerpelt. Daarnaast zijn er zitdagen in Heusden-Zolder en Maaseik. 

Aanwezigheid

De vraag overstijgt ons aanbod, waardoor wij soms wachtlijsten hebben en onze tijd erg kostbaar is... Wij vragen jou aanwezig te zijn op de gemaakte afspraken. Alleen door te komen, kunnen we samen met jou een hulpverleningsproces opstarten en opvolgen.

Wij vragen jou om ons bij verlet zo vroeg mogelijk te verwittigen. Dan zijn wij in staat een consultatie met een andere wachtende cliënt in te plannen en zodoende onze wachtlijsten te beperken. Wij leveren dezelfde inspanningen om correct met de gemaakte afspraken en jouw tijd om te gaan!

Je rechten

De rechten van de patiënt zijn wettelijk vastgelegd in een Koninklijk Besluit (K.B. van 22/08/2002).

 • Wat zijn de rechten van de patiënt?

 • Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Vrij kiezen van de hulpverlener
 • Geïnformeerd worden over de eigen gezondheidstoestand
 • Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie
 • Een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift (zie ook ‘dossierbeheer’)
 • Verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst

Dossierbeheer

Wij werken met een elektronisch patiëntendossier. Dat wil zeggen dat je hulpverlener de gegevens over je therapie bewaart op computer. De hulpverlener en secretariaatsmedewerker binnen het team en de vestiging hebben toegang tot die gegevens.

Hulpverleners van andere teams hebben in geen geval toegang tot jouw dossiergegevens, tenzij je hier uitzonderlijk en in overleg met de hulpverlener uitdrukkelijk toestemming voor verleent. Zij kunnen wel zien of er een dossier is (geweest) van jou in een ander team. Elke medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999). Ook technisch waken we over de veiligheid van uw gegevens.

Je kan steeds inzage vragen in je dossier. Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Je krijgt dan een afschrift van deze gegevens.

Klachten? Ontevreden?

Wij proberen jou met de beste zorgen te omringen. Toch kan het zijn dat je een vraag, probleem of klacht hebt. Je kan en mag je hulpverlener daar gerust over aanspreken. Vind je het moeilijk om zelf naar je hulpverlener toe te stappen, dan kan je twee dingen doen:

 1. Je kan gebruik maken van de interne klachtenprocedure van onze dienst. Meer info hierover vind je op de affiche en folder in de wachtzaal. Je kan hierover steeds een leidinggevende aanspreken: Dhr. Geert Vanham.
 2. Je kan contact opnemen met een externe ombudspersoon. Meer informatie vind je op het foldertje in de wachtzaal en op de ombudsdienst GGZ