Professionals

Delen:

Info en advies voor politie en justitie

info/advies justitie politie

Algemene informatie

Sinds 1996 biedt de CAD Limburg ook ambulante ondersteuning en zorg aan cliënten met een justitiële maatregel.
Deze behandeling/vorming is gericht op meerderjarigen waarbij sprake is van problematisch middelengebruik.

Het project Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) wordt gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Justitie en stad Hasselt. Binnen het Globaal Plan zijn er sinds eind 1996 een aantal specifieke projecten uitgebouwd deze richten zich naar druggebruikers die in contact komen met justitiële instanties en het risico lopen op vervolging of een straf.

Deze projecten worden hoofdzakelijk gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Justitie. De hulpverleners worden tewerkgesteld door de gemeentelijke overheid en gedetacheerd naar de gespecialiseerde hulpverlening. Het toezicht verloopt via de justitiehuizen. 

Het justitieteam

Het justitieteam coördineert binnen de CAD alle doorverwijzingen vanuit justitie en politie. 

Doorverwijzingen vanuit justitie

Maatregelen worden opgesplitst in twee grote delen:

  • AGM-maatregelen dit zijn doorverwijzingen vanuit het Parket (dienst strafbemiddeling), onderzoeksrechter (vrijheid onder voorwaarden), probatie waarbij de uren vastgelegd zijn.
  • Andere justitiële maatregelen dit zijn doorverwijzingen vanuit probatie zonder vastgelegde uren, sociale diensten gevangenissen (voorlopige invrijheidstelling, voorwaardelijke invrijheidsstelling, TBR)

Het justitieteam coördineert binnen de CAD-werking alle doorverwijzingen vanuit justitie en politie. 

Verloop van de intakeprocedure

Justitiecliënten volgen niet de gewone intakeprocedure van de CAD. Dit betekent dat men het eerste gesprek heeft bij één van de collega's van het justititeam.

We streven ernaar om binnen de 14 dagen (voor VOV binnen de 7 dagen) een eerste afspraak te maken voor een intake gesprek.

De behandeling/vorming in het kader van AGM kan direct opgestart worden. 

Rapportage

Op regelmatige basis stuurt de hulpverlener een rapportage naar de justitieassistent. Hierin staan enkel de data vermeld dat je een afspraak had en of je al dan niet aanwezig was.

Er worden op twee momenten in de begeleiding rapportages gemaakt: na het eerste gesprek en bij beëindiging van de maatregel. De rapportage laat weten dat de betrokkene op onze dienst gestart is en welke hulpverlener hem of haar verder zal opvolgen. De laatste rapportage wordt gemaakt een week voordat de maatregel ten einde is.

Indien mensen afspraken afbellen of niet komen opdagen, wordt dit ook op de rapportage vermeld.

Er wordt geen informatie gegeven over de inhoud van het gesprek.

Doorverwijzing vanuit de politie

Therapeutisch consult is geen justitiële maatregel, maar een afspraak tussen de Limburgse parketten, de provincie en de hulpverlening (zijnde Katarsis en CAD Limburg). Limburg is de enige provincie met dit specifiek aanbod. De doelstelling van het therapeutisch consult is een kennismaking met de hulpverlening,. De invulling van het consult wordt overgelaten aan de inschatting van de hulpverlener. Dit wil zeggen dat de hulpverlener inschat hoeveel ‘hulpverlening’ zinvol is voor een bepaalde cliënt. 

De cliënt moet binnen de 14 dagen na de opstelling van het  Proces Verbaal contact met onze dienst opnemen. De termijn van het therapeutisch consult is 6 maanden.

Het gebeurt dat cliënten zich aanmelden zonder formele doorverwijzing vanuit een politiedients. Men doet dit dan op aanraden van de politie, maar hebben geen therapeutisch consult ondertekend. Dergelijke aanmelding wordt als een vrijwillige begeleiding beschouwd en hierover wordt dan ook niet gerapporteerd. We kunnen enkel aanwezigheidsattesten meegeven aan de cliênt zelf. 

Het aanbod naar justitiële cliënten

  • individuele therapie

  • individuele vorming met opgelegd aantal uren (max.20).

Wanneer er sprake is van dealen zonder gebruik, komt de cliënt niet in aanmerking voor deze vorming/therapie.

Individuele therapie

Verslaving staat vaak in relatie met een meerderheid aan problemen, waardoor een analyse van deze verschillende probleemgebieden nodig is.
Dit omvat onder meer de fysieke toestand van de cliënt, het psychisch functioneren, de relatie tot de sociale omgeving, het gedrag in functie van het product,…
Inhoudelijk trachten wij, samen met de cliënt, eventuele hindernissen die zich in deze gebieden bevinden, op te lossen en te voorkomen. Dit betekent dat we de hulpvraag van de cliënt centraal trachten te stellen en deze zo ruim mogelijk exploreren, om daarna op zoek te gaan naar een op maat gesneden hulpaanbod.
Individuele therapie biedt begeleiding en ondersteuning van cliënten bij blijvende crisis, verschillende moeilijkheden, slachtofferschap verwerking van verlies, ziekte, begeleiding van veranderingsprocessen relationele problemen op alle gebieden (werk, partnerschap, ouders, kinderen…) depressie of angst, agressie, contactmoeilijkheden,…
Wij werken op maat van de cliënt en passen de inhoud aan naargelang de hulpvraag van de cliënt en zijn leefsituatie. Op die manier kunnen wij sneller inspelen op de vraag van zowel doorverwijzer als van de cliënt .
Op vraag van de cliënt kunnen belangrijke derden betrokken worden in de therapie. Indien nodig werken wij samen met andere betrokken hulpverleners.

Individuele vorming

De vorming is gericht op meerderjarigen waarbij sprake is van problematisch gebruik.

Cliënten met een probatiemaatregel komen in aanmerking voor deze vorming, mits dit zo bepaald is in het vonnis. In het vonnis wordt bepaald hoeveel uren vorming deze cliënt moet volgen (maximaal 20).

Ook cliënten met de maatregelen Vrijheid Onder Voorwaarden en strafbemiddeling komen in aanmerking voor deze vorming. Omwille van de beperktheid in tijd van deze maatregelen, geldt hier een maximum van 20u.

Ons vormingspakket bevat onder andere productinformatie, tests, films, vragenlijsten en oefeningen, die als huiswerkopdracht tijdens de vorming kan gebruikt worden. Omwille van de individuele aanpak bij dit vormingspakket, bestaat de mogelijkheid om de vorming af te stemmen op de specifieke noden van een cliënt.