/hulpverlening-straathoekwerk-info

Delen:

Straathoekwerk

straathoekwerk CAD

Definitie en doelgroep

Het straathoekwerk is een laagdrempelige professionele werkvorm van aanwezig zijn, gericht op de realisatie van een kwaliteitsvol bestaan van sociaal uitgesloten mensen. Dit trachten we te realiseren door emancipatorisch en dus structureel te werken.

Het straathoekwerk is laagdrempelig omdat het vertrekt vanuit drie basisbenaderingen: actieve, positieve en integrale benadering en dit op tempo van de doelgroep.

Professionele werkvorm

Naast het feit dat straathoekwerk een contractuele en bezoldigde betrekking is, slaat dit op het methodisch handelen: doelstellingen worden op een systematische, doelgerichte en procesmatige manier nagestreefd.

Aanwezig zijn

Straathoekwerk wil niet in de eerste plaats interveniëren. Het vertrekpunt is om aansluiting te zoeken bij het leven van mensen. Door dagelijks bij de mensen aanwezig te zijn, ontstaat er een respectvolle relatie waarbinnen alles besproken en behandeld kan worden. De belangrijkste werkinstrumenten die de straathoekwerker daarbij hanteert, zijn de eigen persoonlijkheid en de vertrouwensrelatie die de straathoekwerker opbouwt met de doelgroep.

Kwaliteitsvol bestaan

Dit is een samengaan van drie ethieken, zijnde de sociale grondrechtenethiek, de zorgethiek en de individuele bestaansethiek. De drie ethieken samen bepalen voor het straathoekwerk de invulling van een kwaliteitsvol bestaan. (zie de werkvorm straathoekwerk)

Sociaal uitgeslotenen

Deze benaming van de doelgroep van het straathoekwerk wijst op twee processen. Enerzijds benadrukt het de verantwoordelijkheid van de samenleving, die via uitsluitingsprocessen ervoor zorgt dat bepaalde groepen niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Anderzijds verwijst het naar de betekenis die Andries Baart aangeeft in de term sociaal overbodigen: het zijn mensen die door de maatschappij uitgerangeerd worden en zich ook zo voelen. Zij voelen zich buitengesloten en hebben de indruk dat de samenleving hen liever kwijt dan rijk is. De doelgroep van het straathoekwerk zijn die mensen of groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden of er dreigen in terecht te komen. Kenmerkend is dat de relatie tussen deze mensen aan de ene kant en hun omgeving en de maatschappelijke voorzieningen aan de andere kant, geschaad, gebroken of onbestaand is. Zij zijn/worden/voelen zich sociaal uitgesloten.

Emancipatorisch werken

Het straathoekwerk ondersteunt de doelgroep in het streven naar gelijkgerechtigheid, zelfstandigheid en rechtvaardigere maatschappelijke verhoudingen.

Structureel werken

De signalen van de straat worden vertaald naar het beïnvloeden van enerzijds het beleid van instellingen en overheden en anderzijds van de publieke opinie. Het straathoekwerk tracht structurele veranderingen te bekomen in het voordeel van de gasten. Structureel werken is een noodzakelijk onderdeel van straathoekwerk.

Actief

We wachten niet af maar zoeken op, we werken vindplaatsgericht. Bijvoorbeeld op pleintjes, op straat, in cafés, wassalons, op tram en bus, bij mensen thuis...

Positief

We benaderen ze op hun kwaliteiten en potenties en niet op hun problemen en disfuncties. We hebben respect voor hun vragen, behoeftes, waarden en normen, vertrekkende vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.

Integraal

We werken op alle leefdomeinen (zowel de problemen als positieve verhalen komen aan bod) en met hun volledige context.

Tempo van de doelgroep

Het tempo dat men doorgaans binnen de hulpverlening oplegt, ligt vaak te hoog voor de doelgroep van het straathoekwerk. Dit veroorzaakt vaak het (al dan niet verplicht) afhaken uit het hulpverleningsproces. Straathoekwerk neemt nog de tijd die de doelgroep nodig heeft.

Meer weten

Moest u nog meer willen weten over straathoekwerk kunt u dit vinden op:
www.straathoekwerk.be