Hulpverlening

Delen:

Via justitie

hulpvragen CAD

Alternatief Gerechtelijke Maatregelen (AGM)

Algemene informatie

Sinds 1996 biedt de CAD Limburg ook ambulante ondersteuning en zorg aan cliënten met een justitiële maatregel.
Deze behandeling/vorming is gericht op meerderjarigen waarbij sprake is van problematisch middelengebruik.

Het project Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) wordt gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Justitie en stad Hasselt. Binnen het Globaal Plan zijn er sinds eind 1996 een aantal specifieke projecten uitgebouwd. Deze richten zich naar druggebruikers die in contact komen met justitiële instanties en het risico lopen op vervolging of een straf.

De justitiële drughulpverlener binnen de CAD heeft als opdracht om cliënten met een gecombineerd verhaal (moeilijkheden rond drugs én een justitieel gedeelte) te begeleiden met een aantal (basis)doelstellingen.

Het justitieteam

Het justitieteam coördineert binnen de CAD alle doorverwijzingen vanuit justitie en politie. 

Maatregelen

Maatregelen worden opgesplitst in twee grote delen:

 • AGM-maatregelen dit zijn doorverwijzingen vanuit het Parket (dienst strafbemiddeling), onderzoeksrechter (vrijheid onder voorwaarden), probatie waarbij de uren vastgelegd zijn.
 • Andere justitiële maatregelen dit zijn doorverwijzingen vanuit probatie zonder vastgelegde uren, sociale diensten gevangenissen (voorlopige invrijheidstelling, voorwaardelijke invrijheidsstelling, TBR)

Wanneer er enkel sprake is van dealen zonder gebruik, komt de cliënt niet in aanmerking voor deze vorming/behandeling!

Doorverwijzing vanuit de politie

Therapeutisch consult is geen justitiële maatregel, maar een afspraak tussen de Limburgse parketten, de provincie en de hulpverlening (zijnde Katarsis en CAD Limburg). Limburg is de enige provincie met dit specifiek aanbod. De doelstelling van het therapeutisch consult is een kennismaking met de hulpverlening. De invulling van het consult wordt overgelaten aan de inschatting van de hulpverlener. Dit wil zeggen dat de hulpverlener inschat hoeveel ‘hulpverlening’ zinvol is voor een bepaalde cliënt. 

De cliënt moet binnen de 14 dagen na de opstelling van het  Proces Verbaal contact met onze dienst opnemen. De termijn van het therapeutisch consult is 6 maanden.

Verloop aanmelding en Intake (het eerste gesprek)

Je meldt je aan binnen de met justitie afgesproken termijn. We streven ernaar om jou binnen de 14 dagen (voor VOV binnen de 7 dagen) nadat je met ons contact hebt opgenomen, te zien voor een intake gesprek.

Tijdens dit gesprek komen volgende thema’s aan bod:

 • Gebruik/misbruik van middelen, gokken, gamen
 • Gezinssituatie
 • Opleiding en werk
 • Sociale administratie (inkomen, eventuele schuldenlast, verzekerbaarheid ziektefonds)
 • Delict/slachtofferschap
 • Planning van de gesprekken en afspraken hier rond
 • Schetsen van traject
 • Bepalen van de doelstellingen

Het intakegesprek duurt ongeveer 1u

Aanmelding gebeurt bij de psychosociale dienst (PSD) of justitieel welzijnswerk (JWW).

Rapportage

Op regelmatige basis stuurt de hulpverlener een rapportage naar je justitie assistent. Hierin staan enkel de data vermeld waarop je een afspraak had en of je al dan niet aanwezig was.

Er worden op twee momenten in de begeleiding rapportages gemaakt: na het eerste gesprek en bij beëindiging van de maatregel. De rapportage laat weten dat je op onze dienst gestart bent en welke hulpverlener jou verder zal opvolgen. De laatste rapportage wordt gemaakt een week voordat de maatregel ten einde is.

Op de rapportage wordt ook vermeld indien je afspraken afbelt en/of niet komt opdagen op de afspraak.

Er wordt geen informatie gegeven over de inhoud van het gesprek.

Beroepsgeheim

Wat de verslaggeving aan de verwijzer betreft, wordt gedurende het verloop van de begeleiding niet inhoudelijk gerapporteerd. Dit vanwege het beroepsgeheim (Art. 458 Sw) én de vertrouwensrelatie met onze cliënten.

Over de vorming/behandeling/begeleiding

De hulpverlening start vanuit de individuele situatie van elke cliënt. Niet enkel het druggebruik op zich komt tijdens deze vorming/begeleiding aan bod. Er is ook aandacht voor de omgeving, en het algemene functioneren van de cliënt. Verslaving staat vaak in relatie met een veelheid aan problemen. Wij proberen deze problemen op verschillende levensgebieden aan te pakken en eraan te werken.

Inhoudelijk proberen wij samen met jou, de moeilijkheden te inventariseren en er samen met jou een gepaste oplossing/aanpak voor te vinden. We proberen ook herhaling in de toekomst te voorkomen, als het mogelijk is. Dit betekent dat wij vertrekken van jouw vraag en samen zoeken naar een op maat gesneden hulpaanbod.

Bijna steeds terugkerende aandachtspunten daarbij zijn:

 • de familiale situatie: onderhouden/herstellen, verbeteren van familiale banden
 • tewerkstelling/opleiding/ scholing: als een belangrijk element voor de maatschappelijke integratie
 • preventieve aanpak van intra-familiaal geweld met de mogelijkheid tot partnertherapie en/of gezinsbegeleiding.
 • vrijetijdsopvulling, daginvulling
 • huisvesting
 • psychisch welbevinden
 • lichamelijk functioneren
 • gezinssituatie ( partner, kinderen)
 • sociaal netwerk, aandacht voor vriendenkring/ kennissen
 • omgaan met product en gebruik
 • agressiehantering
 • sociaal-administratief functioneren
 • financiële situatie
 • aandacht voor slachtoffer

Bij de begeleiding gelden dezelfde modaliteiten als bij vrijwillige begeleidingen: