Over CAD

Delen:

Nieuws

13 SEP 2013

Alternatief voor experimenterende jongeren

Vroeginterventie

Jongeren experimenteren tijdens de adolescentie met alcohol en andere drugs. De meeste jongeren stoppen met gebruik of ontwikkelen een “verantwoord” gebruikspatroon.

Bij een aantal jongeren leidt dit gebruik soms tot verschillende problemen: conflicten thuis, spijbelen, juridische problemen, enz. Hoe jonger men start met gebruiken, hoe groter het risico op problematisch gebruik en afhankelijkheid op latere leeftijd.

Vroeginterventie wil bij deze groep van jongeren door vroegtijdig te interveniëren probleembeleving uitlokken op een moment dat men zelf niet komt tot reflectie of een hulpvraag. Een groepsaanbod op maat van hun leefwereld is laagdrempeliger dan een individueel hulpverleningsaanbod. De hoofdoelstelling van vroeginterventie is het verhogen van de motivatie om te komen tot gedragsverandering, om op die manier het risico op schade die zou optreden bij het verderzetten van hun gebruikspatroon te reduceren.

Voor de CAD Limburg ligt de nadruk dan ook op preventie via sensibilisering en op hulpverlening via begeleiding en ondersteuning. De jongeren in kwestie krijgt binnen vroeginterventie de kans om te reflecteren rond zijn gebruik en dit bij te sturen.

Doorverwijzers

Druk vanuit de omgeving is soms nodig om de jongeren in een groepsaanbod van vroeginterventie te krijgen. De doorverwijzing naar vroeginterventie verloopt via ouders, begeleiders, schooldirecties en politie. Een geslaagde vroeginterventie impliceert een zo vroeg mogelijk ingrijpen om op die manier het riskant of problematisch gebruik correct te beoordelen en zo te kunnen werken rond de motivatie tot gedragsverandering.

De rol van de politie bestaat er dan uit om overtreders door te verwijzen naar de hulpverlening die met het groepsaanbod aan de slag gaan. De hulpverlening kan dan kort op de bal spelen en de jongere krijgt de kans om te werken rond zijn gedrag. Op die manier vullen, preventie, hulpverlening en repressie elkaar aan.

Meer lezen

06 SEP 2013

Deelnemers starten met 'uitgerookt'

rookstop programma

Vandaag zijn er acht deelnemers gestart met het project ‘Uitgerookt’. Uitgerookt    is een project rond rookstop dat georganiseerd wordt door Vigez en CAD Limburg.

Uitgerookt richt zich naar mensen die leven in armoede. Voor hen zijn de reguliere rookstopcursussen vaak te hoog gegrepen (aanpak is te academisch, kostprijs te hoog, …). Uit onderzoek is ook gebleken dat deze doelgroep meer dagelijkse en zwaardere rokers zijn. Een reden te meer om hen te motiveren om deel te nemen.

Het programma bevat 8 rookstopsessies en 8 tussensessies. Deze sessies worden afwisselend begeleid door een tabakoloog en medewerkers van de CAD. Tijdens deze sessies besteden we aandacht aan het stoppen met roken en gaan we op zoek naar gezonde alternatieven. Deze gezonde alternatieven worden in samenspraak met de groep bedacht. Dit kan bestaan uit het maken van alcoholvrije cocktails, gezonde voeding,… maar ook het thema beweging staat centraal. 

 Halverwege de duur van het project lassen we een rookstopdag (10 oktober) in. Deze dag wordt in samenspraak met de groep vastgelegd. We streven ernaar om met de groep op die dag (allemaal) te stoppen met roken, met of zonder vervangmedicatie.

Na deze 16 weken hopen we dat de deelnemers het roken achterwege hebben gelaten en dat ze bij verveling of stresssituaties niet moeten teruggrijpen naar de sigaret.

meer info over stoppen met roken

31 JUL 2013

De evolutie van online drughulpverlening

Het internet is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijk medium voor steeds meer mensen. Voor velen is het ook de eerste bron geworden om gezondheidsinformatie in te winnen. Daarnaast gebruiken heel wat mensen sociale netwerksites om informatie uit te wisselen. Zo ervaren artsen vandaag de dag dat hun patiënten eerst te rade gaan bij ‘dokter google’.De patiënt is dus beter geïnformeerd en voelt zich ook meer betrokken.

E-health

Het internet als hulpmiddel om informatie, zelftesten en zelfs online begeleiding aan te bieden aan mensen met vragen rond alcohol- of druggebruik, is de laatste jaren dan ook meer en meer in gebruik geraakt bij hulpverleners en preventiewerkers. Net omdat het een toegankelijke en laagdrempelige hulpvorm blijkt te zijn. Met de ‘klassieke hulpverlening’ komt men vaak pas in contact wanneer men zelf (of de omgeving) daadwerkelijk problemen ervaart. Zo weten we vanuit de ambulante hulpverlening dat mensen die al ernstige alcoholproblemen ervaren, er gemiddeld zeven jaar over doen vooraleer ze contact zoeken met hulpverlening.

Er bestaat in Vlaanderen ondertussen een gevarieerd aanbod aan websites waar je goede en objectieve informatie kan vinden over alcohol, drugs en gokken. Denk maar aan de druglijn.be en onze websites alcoholhulp.be, cannabishulp.be en drughulp.be. Toegankelijke online informatie, psycho-educatie, crisisinterventie en het bespreken van problemen via mail of chat hebben ook een preventiever werking; acute crisissituaties groeien niet uit tot problemen die allesoverheersend worden.

CAD Limburg investeerde de laatste jaren mede dankzij het verslavingsfonds en het RIZIV fors in het uitbreiden van een aanbod van online hulpverlening op langere termijn. Via de websites alcoholhulp.be, cannabishulp.be en drughulp.be (partydrugs) wordt een getrapte zorg aangeboden. De websites bestaan uit een uitgebreid informatief gedeelte met zelftests en een publiek forum, een geautomatiseerd online zelfhulpprogramma en een programma met online begeleiding door een professionele hulpverlener via chat. Het aanbod blijkt laagdrempelig te zijn en we bereiken met alcoholhulp.be doelgroepen die voor het ambulante aanbod moelijker te bereiken zijn zoals vrouwen en hooggeschoolden.

De toekomst van Mobile Health (M-health)

Enkele jaren geleden deden ‘apps’ hun intrede in de gezondheidszorg. De meeste ervan zijn te vinden in de medische sfeer. Wat alcohol en drugs betreft, zijn er in het buitenland al enkele apps beschikbaar die eveneens aangewend kunnen worden voor preventieve doeleinden. Zoals bijvoorbeeld de Engelse ‘Drug Meter’ apps, dit zijn zelftests die gepersonaliseerde informatie en tips geven.

Voor alcoholhulp.be is het de bedoeling om een mobiele versie van het alcoholdagboek te ontwikkelen. Deelnemers kunnen dan via hun smartphone op elk relevant moment iets te registreren wat de zelfcontrole bevordert.

Ondanks het feit dat er in Vlaanderen al heel wat bestaat op het vlak van online hulpverlening en preventie, zijn er nog veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk mits ze gedragen zijn door hulpverleners, preventiewerkers, sociale organisaties en begeleidende campagnes. De groei van het online aanbod legt ook de noodzaak bloot aan duidelijke richtlijnen voor de ontwikkelaars en een kwaliteitslabel voor de bezoekers.

Dit bericht is gebaseerd op het artikel ‘preventieve aspecten van online drughulpverlening’ uit het Tijdschrift Klinische Psychologie.

Meer weten?

24 JUL 2013

Gekluisterd aan je scherm

De CAD Limburg stelt een nieuw vormingsaanbod voor dat gericht is naar jongeren en intermediairen rond het thema 'gamen'. Het nieuwe aanbod bevat een lespakket voor de 1ste graad van het secundair onderwijs en een vorming voor intermediairen rond gamen in al zijn facetten. 

Lespakket voor jongeren

Dit lespakket heeft als doel het thema internet en gamen bij leerlingen in de eerste graad secundair onderwijs bespreekbaar te maken. De praktijkervaring leert ons dat jongeren op deze leeftijd volop experimenteren met (online) gamen en internet. Het is dan ook belangrijk om leerlingen voldoende handvatten mee te geven om op een gezonde en verantwoorde manier om te gaan met internet en gamen. In dit lespakket is er aandacht voor zowel kennis, attitude als sociale vaardigheden. Dit alles is vervat in 6 uitgeschreven methodieken, die tijdens de lessen gebruikt kunnen worden. Voor de leerkracht (begeleider) is er telkens achtergrondinfo voorzien om aan de slag te gaan.

Achtergrondinfo intermediairen

In deze vorming staan we onder andere stil bij de volgende items: Wat is gamen en waarom is dit volgens sommige jongeren geweldig; wat maakt dat gamen tot compulsief gedrag kan leiden; welke problemen kunnen er ontstaan door overmatig gebruik; welke mogelijkheden zijn er op vlak van preventie en hulpverlening; recent cijfermateriaal; het herkennen van signalen van overmatig gebruik en concrete tips voor begeleiders of hulpverleners.

 

Wil je deze vorming graag bijwonen en/of zelf organiseren in samenwerking met de CAD Limburg? Neem dan contact op met je regionale preventiewerker   of contacteer ons via 011 71 60 01.

19 JUL 2013

Festivals onder vuur rond de alcoholwetgeving

We lezen vandaag in de pers dat de helft van de festivals toch alcohol verkoopt aan jongeren die niet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden (16j/18j). De komende weken plant de FOD volksgezondheid in ons land nog 30 controles op festivals. Reden te meer om je organisatorisch goed af te stemmen op de huidige alcoholwetgeving.

Hoe kwam de wetgeving weer tot stand?

Er zijn heleboel gezondheidsargumenten die pleiten voor leeftijdgrenzen met betrekking tot het consumeren van alcohol.

 • Tal van factoren bepalen of iemand al dan niet een verslavingsprobleem ontwikkelt. We noemen dit het’ mens-middel-milieu’ model. Naast opvoeding, leeftijd en persoonlijkheidskenmerken speelt zo het aanbod aan alcohol belangrijke factor. Daarom dat vanuit een preventieve visie het belangrijk is om de beschikbaarheid van alcohol/ sterkedrank te beperken.
 • Hoe jonger men begint te drinken hoe groter de kans om een verslavingsprobleem te ontwikkelen op latere leeftijd. Het uitstellen van de beginleeftijd is dus een belangrijke doelstelling van het preventief gezondheidsbeleid.
 • De impact van alcohol op het jonge brein is niet te onderschatten. Onderzoek toont aan dat het analytisch vermogen van de hersenen aangetast wordt bij overmatig alcoholgebruik, wat de academische toekomst van jonge mensen hypothekeert.
 • De kost van gezondheidszorg stijgt de laatste jaren onder andere ook door het toegenomen fenomeen van ‘bingedrinken’ dat bij jonge mensen in de lift zit.

Wat zegt de wetgeving nu precies?

Op 31 december 2009 werd in het Belgische Staatsblad de wetswijziging gepubliceerd over de leeftijdsgrens voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Deze wetswijziging ging van kracht op 10 januari 2010.
In essentie zegt de wetswijziging het volgende:

 • Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16 jarigen.
 • Sterkedrank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18 jarigen.
 • Van elke persoon die alcohol/sterkedrank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.

Hoe doe je dit praktisch?

Het is belangrijk dat alle barmedewerkers goed op de hoogte zijn van de huidige wetgeving en de mogelijke risico’s voor de organisatie als er toch inbreuken worden vastgesteld.

 • Organisatoren kunnen gebruik maken van leeftijdsbandjes wanneer zij alcohol of sterkedrank aanbieden. Aan inkom van de fuif krijgt elke bezoeker naar gelang zijn leeftijd een gekleurd polsbandje. Een rood bandje voor -16 jarigen (geen alcohol), een oranje bandje voor -18 jarigen ( geen sterke dranken of cocktails op basis van sterke dranken, een groen bandje voor 18 plussers (drink met mate). Deze polsbandjes zijn tegen kostprijs te bestellen bij de CAD Limburg.
 • Bij twijfel wordt aan de inkom/bar naar de leeftijd gevraagd. (Kan je me aantonen dat je 16 jaar bent?)
 • Controleren of er drank binnen/ buiten wordt genomen.
 • Briefen van het barpersoneel rond het niet schenken van alcohol aan -16 jarigen/ -18 jarigen en personen in beschonken toestand ( aansprakelijkheid).
 • Daarnaast kunnen affiches met preventieve boodschappen opgehangen worden of gecommuniceerd worden via de LED-walls. Er is een reeks van 4 affiches te bestellen bij de CAD Limburg.

Meer info:

CAD Preventie

15 JUL 2013

De barbecue-bob...

bob is vip op de bbq

Het mooie zomerweer lokt heel wat mensen naar buiten. De barbecuestellen mochten de afgelopen weken dan toch vanonder het stof gehaald worden.

In Nederland zag men het aantal aanmeldingen in de brandwondencentra fors stijgen. Op één weekend behandelde men er 10% van het aantal incidenten op jaarbasis. De toename wordt toegewezen aan het stijgend gebruik van bio-ethanol en drankgebruik. Het gevaar van een barbecue wordt onderschat en daarom pleit men nu in Nederland voor het invoeren van een barbecue-bob ofwel een 'bewust onbeschonken barbecueër'. Je bent namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het vlees maar ook voor de veiligheid en dat kan je niet in een beschonken toestand.

Volgens de Vlaamse ziekenhuizen is de situatie in Vlaanderen vergelijkbaar met de voorgaande jaren en is er niet direct sprake van een stijging in de cijfers. 

Toch komt een aanzienlijk aandeel van de patiënten op spoed voor een probleem dat rechtstreeks of onrechtstreeks met alcohol te maken heeft. Oplettendheid rond de barbecue blijft dus noodzakelijk.