Over CAD

Delen:

Nieuws

21 OKT 2013

Website voor jeugdbewegingen vernieuwd

drugsinbeweging.be

De website drugsinbeweging.be werd volledig vernieuwd door de jeugdbewegingskoepels en de VAD.

In de jeugdbeweging zorgen alcohol, cannabis en andere drugs af en toe voor problemen. Het loont om een denkoefening te maken over wat kan en wat niet kan. Zo voorkom je onaangename verrassingen én sta je als leiding klaar als er toch iets mis gaat.

Op drugsinbeweging.be vindt de leiding een stappenplan met verschillende spelvormen die helpen om een alcohol- en drugbeleid uit te werken. Hiermee maakt de jeugdbeweging het voor iedereen duidelijk: "Zo gaan wij, als jeugdbeweging, om met alcohol en drugs". De update van de website gebeurde samen met de jeugdbewegingskoepels en de website kreeg een make-over.

De leiding kan het stappenplan met een preventiewerker   doorlopen. Indien dit gebeurd is, kan de preventiewerker het We DIB'it-certificaat aanvragen. Dit certificaat kan opgehangen worden in het lokaal.

Op vrijdag 18 oktober, de dag van de jeugdbeweging, vonden in verschillende provinciehoofdsteden acties plaats om drugsinbeweging.be bekend te maken.

DFR

10 OKT 2013

Alcohol in de sportclub

Sport is één van de populairste vrijetijdsactiviteiten bij jongeren. Als we kijken vanuit een gezondheidsbril zijn we daar dan ook heel blij om. Er wordt door jongeren graag en veel bewogen in de vrijetijd. Alleen bevestigt vandaag een onderzoek aan het UZ Brussel eerdere onderzoeken; lid zijn van een sportclub is een risicofactor als het gaat om alcoholgebruik. Volgens dat onderzoek drinken jongeren die aan sport doen, dubbel zoveel als hun leeftijdsgenoten die niet in een sportclub zitten. Vooral groepsdruk en het voorbeeld van de ouders aan de zijlijn liggen aan de basis volgens dat onderzoek.

De sportsector is daarom een belangrijke partner in het preventieve verhaal rond alcoholgebruik. Sportclubs kunnen door het voeren van een doordacht alcohol- en drugbeleid ook op het vlak van alcoholgebruik de gezondheidswinst voor hun leden vergroten.

Een alcohol- en drugbeleid geeft een antwoord op de vraag ‘hoe staan wij tegenover alcohol en druggebruik’ en waar willen we naartoe? Concreet gaat het dan om welke regels hanteren we voor jongeren en trainers met betrekking tot alcohol en drugs, wat doen we als we ons zorgen maken om iemands gebruik en hoe sensibiliseren we onze leden rond dit thema. De coaching van een dergelijk beleid kan gebeuren door één van onze preventiewerkers uit jouw gemeente of stad.

Meer weten over ons aanbod

drugsbuitenspel

DFR

30 SEP 2013

Alcohol en drugs op de werkvloer

Overmatig alcohol- en druggebruik zorgen niet alleen in de privésfeer voor problemen maar hebben ook hun invloed op de werksituatie. Hierdoor komt ook de verantwoordelijkheid van de werkgever in gedrang aangezien hun taak erin bestaat te waken over de veiligheid en gezondheid van de werknemer.

Alcohol en drugs zorgen voor verminderd of slecht functioneren van de werknemer, dit heeft ook zijn consequenties naar de rest van het personeel. Voor hen brengt dit stress en een hoop frustraties met zich mee.

Om alcohol- en drugproblemen aan te pakken op de werkvloer is het belangrijk om te focussen op het functioneren van de werknemer.

Hierbij enkele cijfergegevens:

  • problematisch drankgebruik verhoogt de kans op bedrijfsongevallen: 2 tot 4 keer meer kans.
  • Volgens schattingen speelt bij 15% tot 30% van de bedrijfsongevallen alcohol een rol.
  • 60% van de bedrijfsproblemen die voortkomen uit alcoholgebruik worden niet door zware drinkers veroorzaakt maar door diegene die occasioneel te veel drinken.
  • werknemers met een alcoholprobleem presteren 75% van hun salaris

Ons aanbod binnen bedrijven kan het volgende zijn:

  • Vorming op maat
  • Coaching uitwerking alcohol- en drugbeleid (CAO100)
  • Advies en ondersteuning
  • Sensibilisering in het bedrijf

Voor meer informatie kan u ons uitgebreider aanbod bekijken via deze link.  Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze preventiewerkers .

20 SEP 2013

Hulpverlening dicht bij de mensen

De drughulpverlening in ons land staat voor grote uitdagingen. Op het terrein merken we dat er een grote nood is aan laagdrempelige hulpverlening. Initiatieven zoals spuitenruil, straathoekwerk en de Medisch Sociale Opvangcentra die de actieve risicogebruikers bereiken en hulp aanbieden rond hun verslaving en andere problemen.

Toch blijft de geografische dekking in heel wat Vlaamse regio’s ondermaats. Ook in onze provincie waar we door een samenwerking met haast alle Limburgse gemeentes een laagdrempelig aanbod in alle regio’s kunnen aanbieden, blijft het bestaande aanbod onder druk staan.

Door de zesde staatshervorming zal een groot deel van het bestaande Federale drugbeleid volledig overgeheveld worden naar Vlaanderen. Dit zorgt voor heel wat vraagtekens in de sector en het blijft voorlopig onduidelijk hoe dit beleid er in de toekomst zal uitzien. We hopen dat we binnen een toekomstig Vlaams beleid zo dicht mogelijk bij de gebruiker kunnen werken.

Gisteren bracht het televisieprogramma ‘Koppen’ er een reportage over.

13 SEP 2013

Alternatief voor experimenterende jongeren

Vroeginterventie

Jongeren experimenteren tijdens de adolescentie met alcohol en andere drugs. De meeste jongeren stoppen met gebruik of ontwikkelen een “verantwoord” gebruikspatroon.

Bij een aantal jongeren leidt dit gebruik soms tot verschillende problemen: conflicten thuis, spijbelen, juridische problemen, enz. Hoe jonger men start met gebruiken, hoe groter het risico op problematisch gebruik en afhankelijkheid op latere leeftijd.

Vroeginterventie wil bij deze groep van jongeren door vroegtijdig te interveniëren probleembeleving uitlokken op een moment dat men zelf niet komt tot reflectie of een hulpvraag. Een groepsaanbod op maat van hun leefwereld is laagdrempeliger dan een individueel hulpverleningsaanbod. De hoofdoelstelling van vroeginterventie is het verhogen van de motivatie om te komen tot gedragsverandering, om op die manier het risico op schade die zou optreden bij het verderzetten van hun gebruikspatroon te reduceren.

Voor de CAD Limburg ligt de nadruk dan ook op preventie via sensibilisering en op hulpverlening via begeleiding en ondersteuning. De jongeren in kwestie krijgt binnen vroeginterventie de kans om te reflecteren rond zijn gebruik en dit bij te sturen.

Doorverwijzers

Druk vanuit de omgeving is soms nodig om de jongeren in een groepsaanbod van vroeginterventie te krijgen. De doorverwijzing naar vroeginterventie verloopt via ouders, begeleiders, schooldirecties en politie. Een geslaagde vroeginterventie impliceert een zo vroeg mogelijk ingrijpen om op die manier het riskant of problematisch gebruik correct te beoordelen en zo te kunnen werken rond de motivatie tot gedragsverandering.

De rol van de politie bestaat er dan uit om overtreders door te verwijzen naar de hulpverlening die met het groepsaanbod aan de slag gaan. De hulpverlening kan dan kort op de bal spelen en de jongere krijgt de kans om te werken rond zijn gedrag. Op die manier vullen, preventie, hulpverlening en repressie elkaar aan.

Meer lezen

06 SEP 2013

Deelnemers starten met 'uitgerookt'

rookstop programma

Vandaag zijn er acht deelnemers gestart met het project ‘Uitgerookt’. Uitgerookt    is een project rond rookstop dat georganiseerd wordt door Vigez en CAD Limburg.

Uitgerookt richt zich naar mensen die leven in armoede. Voor hen zijn de reguliere rookstopcursussen vaak te hoog gegrepen (aanpak is te academisch, kostprijs te hoog, …). Uit onderzoek is ook gebleken dat deze doelgroep meer dagelijkse en zwaardere rokers zijn. Een reden te meer om hen te motiveren om deel te nemen.

Het programma bevat 8 rookstopsessies en 8 tussensessies. Deze sessies worden afwisselend begeleid door een tabakoloog en medewerkers van de CAD. Tijdens deze sessies besteden we aandacht aan het stoppen met roken en gaan we op zoek naar gezonde alternatieven. Deze gezonde alternatieven worden in samenspraak met de groep bedacht. Dit kan bestaan uit het maken van alcoholvrije cocktails, gezonde voeding,… maar ook het thema beweging staat centraal. 

 Halverwege de duur van het project lassen we een rookstopdag (10 oktober) in. Deze dag wordt in samenspraak met de groep vastgelegd. We streven ernaar om met de groep op die dag (allemaal) te stoppen met roken, met of zonder vervangmedicatie.

Na deze 16 weken hopen we dat de deelnemers het roken achterwege hebben gelaten en dat ze bij verveling of stresssituaties niet moeten teruggrijpen naar de sigaret.

meer info over stoppen met roken